Sdělení k informační povinnosti

Společnost Hotel U Kata s.r.o., IČO: 08199035, se sídlem Uhelná 596, Kutná Hora („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem vytvoření rezervace ubytování, wellness, restaurace anebo jiné obchodní činnosti správce jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů: doba ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, datum narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Tyto informace jsou získané na základě zdrojů zprostředkovatele nebo přímo od subjektu údajů.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Příjemci, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny na vyžádání jsou Police ČR, Cizinecká police a Městský úřad Kutná Hora.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy (ubytovací a další služby hotelového zařízení) a/nebo danou příslušnými nadřazenými zákony.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce

Hotel U Kata s.r.o.
Uhelná 596
28401 Kutná Hora
IČO: 08199035
DIČ: CZ08199035

Email: hotel@ukata.cz
Tel.: +420 327 515 096